Skip to content

Oferta

Formalności:
Korzystając z jednej z naszych ofert prosimy o wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zamówienia.

Następnie, wraz z dostarczonymi próbkami, oczekujemy:

  • protokołu pobrania próbek (nie jest on konieczny) lub innego dokumentu zawierającego dane identyfikujące rodzaj i/lub masę towarową, z której został pobrany materiał do badań. Dane te można umieścić w elektronicznym formularzu w pozycji „Inne”. Informacje tam umieszczone umieszczone w opracowanym dla Państwa Sprawozdaniu z badania.
  • podpisanego oryginału zlecenia badania próbki (jeśli nie skorzystano z wersji elektronicznej)

Oferta standardowa:
Oznaczanie dioksyn i furanów (polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów) oraz PCB o działaniu podobnym do dioksyn (DL-PCB), działaniu niepodobnym do dioksyn (NDL-PCB) w produktach spożywczych, technicznych, środowiskowych, biologicznych, emisjach przemysłowych (spaliny) i innych w zakresie akredytacji.

Oznaczanie prowadzimy metodą referencyjną chromatografii gazowej i tandemowej spektrometrii mas GC-MS/MS (zgodna z rozp. UE 709/2014)  według procedury P/01 wydanie 05 z dnia 16.05.2023 r.

Oferta niestandardowa (poza zakresem akredytacji): Oznaczanie WWA, PBDE, chlorobenzenów. Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE)  w próbkach środowiskowych i biologicznych. Oznaczenie wykonywane jest techniką chromatografii gazowej i spektrometrii mas. Oznaczanie WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych), w tym benzo(a)piren w próbkach środków spożywczych, olejach roślinnych, paszach i dodatkach paszowych i innych próbkach prowadzone jest techniką chromatografii gazowej i spektrometrii mas. Zakres oznaczania obejmuje 16 WWA: od naftalenu do benzo(g,h,i)perylenu. Zakres oznaczania może być rozszerzony lub zmniejszony na życzenie Klienta.

Oferujemy wykonanie analiz w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania próbek (w przypadku większej liczby próbek czas wykonania analiz prosimy uzgodnić). Po realizacji zlecenia przesyłamy oryginały sprawozdania z badań pocztą priorytetowa oraz na życzenie Klienta pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Zakres akredytacji

Zakres akredytacji AB 749 wydanie 18 z dnia 19 czerwca 2023 r  – w ramach akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 749 obejmuje oznaczanie dioksyn i furanów oraz  PCB w:

  • próbkach żywności i pasz,
  • produktach technicznych,
  • próbkach środowiskowych
  • próbkach biologicznych,
  • powietrzu,
  • spalinach.

Dane adresowe

Laboratorium Analiz Śladowych im. Profesora Adama Grochowalskiego
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Współpraca

Formularz zamówienia

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close