Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Oferta

Formularz zamówienia

Formalności:
Korzystając z jednej z naszych ofert prosimy o wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zamówienia.

Następnie, wraz z dostarczonymi próbkami, oczekujemy:

 • protokołu pobrania próbek (nie jest on konieczny) lub innego dokumentu zawierającego dane identyfikujące rodzaj i/lub masę towarową, z której został pobrany materiał do badań. Dane te można umieścić w elektronicznym formularzu w pozycji „Inne”. Informacje tam umieszczone umieszczone w opracowanym dla Państwa Sprawozdaniu z badania.
 • podpisanego oryginału zlecenia badania próbki (jeśli nie skorzystano z wersji elektronicznej)

Poniżej wzór takich sprawozdań:

 • Oferta standardowa: Oznaczanie dioksyn i furanów (polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów) oraz PCB o działaniu podobnym do dioksyn (DL-PCB), działaniu niepodobnym do dioksyn (NDL-PCB) w produktach spożywczych, technicznych, środowiskowych, biologicznych, emisjach przemysłowych (spaliny) i innych w zakresie akredytacji.
  Oznaczanie prowadzimy metodą referencyjną chromatografii gazowej i tandemowej spektrometrii mas GC-MS/MS (zgodna z rozp. UE 709/2014)  według procedury P/01 wydanie 03 z dnia 11.03.2010 r.
 • Oferta niestandardowa: Oznaczanie WWA, PBDE, chlorobenzenów. Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE)  w próbkach środowiskowych i biologicznych. Oznaczenie wykonywane jest techniką chromatografii gazowej i spektrometrii mas. Oznaczanie WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych), w tym benzo(a)piren w próbkach środków spożywczych, olejach roślinnych, paszach i dodatkach paszowych i innych próbkach prowadzone jest techniką chromatografii gazowej i spektrometrii mas. Zakres oznaczania obejmuje 16 WWA: od naftalenu do benzo(g,h,i)perylenu. Zakres oznaczania może być rozszerzony lub zmniejszony na życzenie Klienta.
 • Procedura działania: Po otrzymaniu próbek do badań, wraz z pełną dokumentacją, zostają przesłane przez Politechnikę Krakowską do podpisania przez Firmę Zlecającą dwa egzemplarze umowy na realizację zlecenia wraz z fakturą.
 • Oferujemy wykonanie analiz w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania próbek (w przypadku większej liczby próbek czas wykonania analiz prosimy uzgodnić). Po realizacji zlecenia przesyłamy oryginały sprawozdania z badań pocztą priorytetowa oraz na życzenie Klienta pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 • Cennik  (cena standard):
Suma dioksyn i DL-PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) oraz NDL-PCB − 1700 PLN + VAT
Suma dioksyn i DL-PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) − 1600 PLN + VAT
Suma dioksyn (WHO-PCDD/F-TEQ) − 1500 PLN + VAT
WWA (w tym benzo(a)piren) − 400 PLN + VAT
Inne − proszę uzgodnić

Negocjowanie ceny jest możliwe, ale zależy głównie od liczby próbek i charakteru matrycy. W tym przypadku prosimy o telefon:  12-628-27-13.

Zakres akredytacji

Zakres akredytacji wydanie nr 15 z dnia 31 lipca 2020  – w ramach akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 749 obejmuje oznaczanie dioksyn i furanów oraz  PCB w:

 • próbkach żywności i pasz,
 • produktach technicznych,
 • próbkach środowiskowych
 • próbkach biologicznych,
 • powietrzu,
 • spalinach.

Certyfikat akredytacji (ważny do 1.08.2022)

 

 
Copyright 2001 - 2021 Laboratorium Analiz Śladowych