Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Podstawy bioanalityki – wykład

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

Forma zaliczenia: kolokwium pisemne – trzy pytania opisowe. Czas zaliczania 20 minut

Punkty ECTS: 4

Treść kształcenia:

Rola bioanalityki we współczesnych systemach kontroli jakości żywności i środowiska.
Metody przesiewowe (skryningowe) w ocenie stopnia skażenia żywności i środowiska.
Pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz.
Techniki ekstrakcji w przygotowaniu próbek do analiz chemicznych i bioanalitycznych.
Metody oznaczania śladowej ilości zanieczyszczeń na przykładzie dioksyn.
Poszukiwanie nowych mikroorganizmów w selektywnym oznaczaniu zanieczyszczeń.
PCR jako metoda preparatywna w pozyskiwaniu materiału do badań bioanalitycznych.
PCR w czasie rzeczywistym (Real Time PCR) w badaniu informacji genetycznych.
Metody immunologiczne (immunoassay) jako specyficzne oznaczanie śladowych zanieczyszczeń żywności.
Metoda ELISA.
Western Blotting.
Mykotoksyny, jako zanieczyszczenia żywności i metody ich oznaczania
Metody elektromigracyjne – elektroforeza żelowa i kapilarna
Metody chromatografii gazowej GC i cieczowej HPLC w zastosowaniach bioanalitycznych,
Nowoczesne systemy LC-MS, MALDI-TOF w oznaczaniu zanieczyszczeń biologicznych (bakterie, wirusy, grzyby).
Metody obrazowania MSI techniką MALDI-TOF
Technika API w oznaczaniu bakterii

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:

Opanowanie wiedzy z zakresu oznaczania zanieczyszczeń żywności metodami bioanalitycznymi.
Stosowanie nowoczesnych procedur bioanalitycznych. Ocena jakości żywności w oparciu o wyniki oznaczeń bioanalitycznych.
Postępowanie z odpadami biologicznymi i chemicznymi w laboratorium.
Opanowanie metod standaryzacji i oceny wiarygodności metod analitycznych

Zagadnienia do zaliczania przedmiotu:

Lichenoindykacja jako metoda monitoringu zanieczyszczeń atmosferycznych
PCR oraz PCR w czasie rzeczywistym (Real Time PCR) jako metody badań bioanalitycznych.
Metoda ELISA i Western Blotting w oznaczaniu protein i w badaniach genetycznych
Mykotoksyny, jako zanieczyszczenia żywności i metody ich oznaczania
Metody elektromigracyjne – elektroforeza żelowa i kapilarna
Metody chromatografii gazowej GC i cieczowej HPLC w zastosowaniach bioanalitycznych,
Nowoczesne systemy LC-MS, MALDI-TOF w oznaczaniu zanieczyszczeń biologicznych (bakterie, wirusy, grzyby).

Zaliczanie przedmiotu

Ze względu na liczne pytania studentów uprzejmie informuję, że:
zgodnie ze Statutem student ma prawo do trzech terminów zaliczania przedmiotu.
W elektronicznym indeksie są trzy kolumny dat – ocen z tych zaliczeń.
Ocena negatywna oraz nieobecność na każdym z terminów musi być wpisana.
Dlatego student, który dwukrotnie uzyskał ocene negatywną lub
nie przystąpił dwukrotnie do zaliczania i ma to usprawiedliwione
ma TYLKO jeden, ostatni termin zaliczania, o ile wyrazi na to zgodę Dziekan.
Proszę o tym pamiętać i poważnie podchodzić do sesji.

Każdy student zobowiązany jest posiadać przy sobie ważną legitymację studencką!
Jest to warunek przystąpienia do zaliczenia wykładu.

Zaliczanie odbywa się w formie pisemnej – trzy pytania otwarte w trzech zestawach.
Czas zaliczania 20 minut
Student otrzyma pytania na kartce papieru, na której zapisuje odpowiedzi.
Proszę nie przynosić własnego papieru.
Niedopuszczalne jest posiadanie jakichkolwiek pomocy i używanie sprzętu elektronicznego.
Copyright 2001 - 2020 Laboratorium Analiz Śladowych